Regulamin

 1. Kursant zobowiązuje się do stawiennictwa na zajęciach w uzgodnionym terminie.
 2. Zajęcia odbywają się online na komunikatorze Microsoft Teams lub stacjonarnie. Kursant otrzymuje link do spotkania przed zajęciami na adres email.
 3. W przypadku dojazdu do kursanta do kosztu zajęć doliczany jest dojazd.
 4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z kursantem.
 5. W razie zadeklarowania ilości zajęć w danym miesiącu kursant zobowiązuje się uiścić opłatę za zadeklarowane zajęcia za bieżący miesiąc z góry. Opłata za zajęcia musi wpłynąć na konto bankowe najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w danym miesiącu.
 6. W celu zapewnienia efektywności zajęć kursant zobowiązuje się do poinformowania nauczyciela do godziny 18:00 dnia poprzedzającego lekcję o planowanej nieobecności. W przypadku odwołania zajęć po tej godzinie lekcję traktuje się tak, jakby się odbyła bez możliwości jej odrobienia.
 7. Odwołane zajęcia mogą zostać odrobione po indywidualnym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
 8. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy nauczyciela zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe ucznia, chyba że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.
 9. Jeżeli w przypadku opisanym w punkcie 8 nie uda się ustalić wspólnie z uczniem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, przechodzą one na kolejny miesiąc.
 10. Jeżeli uczeń spóźni się na zajęcia, nie są one przedłużane.
 11. Jeśli nauczyciel spóźni się na zajęcia, to są one przedłużane za zgodą ucznia.
 12. Jeżeli ilość odwołań przekroczy 30% zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez trzy kolejne miesiące, nauczyciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z kursantem.
 13. Uczeń ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi. W momencie odstąpienia ucznia od usługi, honorarium dla nauczyciela nie jest zwracane uczniowi.
 14. Regulamin obowiązuje od momentu podpisania go przez ucznia.
 15. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  • dokładania wszelkich starań dla wspomagania procesu edukacyjnego ucznia,
  • informowania ucznia o nieobecnościach z odpowiednim wyprzedzeniem,
  • udostępniania materiałów edukacyjnych, ale nie pokrywa kosztów związanych z zakupem materiałów.
 16. Uczeń zobowiązany jest do:
  • uczestniczenia w lekcjach,
  • należytego, kulturalnego zachowania podczas lekcji,
  • przestrzegania regulaminu i poleceń nauczyciela,
  • dokładania wszelkich starań dla wspomagania procesu edukacyjnego, w szczególności wykonywania zadanych prac i ćwiczeń,
  • nieudostępniania materiałów dydaktycznych osobom trzecim bez zgody nauczyciela.